Posts Tagged: Donkey carol

Little Gray Donkey (Christmas in America, vol. V)