Posts Tagged: Japanese music

Rain Showers (Japanese folk song duets)

Kuroda-bushi (Japanese folk song duets)

Going to the Shrine (Japanese folk song duets)

Blooming Flowers (Japanese folk song duets)

Akatombo [Red Dragonfly] (Japanese folk song duets)